Comenius

Comenius jest częścią programuSocrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme. Wszystkieone zajmują się propagowaniem i rozwijanie edukacji w krajach UniiEuropejskiej. Nazwa programu została nadana w celu upamiętnieniaczeskiego pedagoga i filozofa. Pieniądze na realizację wszystkichetapów z programu pozyskuje się w pełni z środków UniiEuropejskiej.

Najważniejszym celem programu Comeniusjest wzrost poziomu nauczania w europejskich szkołach. Dlatego teżw ramach programu organizowane są różnorodne szkolenia dlanauczycieli, mające podnieść ich kwalifikacje zawodowe. Istotnączęścią projektu jest również wdrażanie nowinektechnologicznych, które mogą usprawnić pracę w szkołach.

Obecnie inicjatywa Comenius nie jestjuż dostępna. Działania dotyczące programu Socrates II, któregoczęścią był Comenius, zakończyły się ostatecznie 31 sierpnia2007 roku. Kontumacją Comenius jest kolejny program unijny -Lifelong Learning Programme. Znany w Polsce pod nazwą „Uczenie sięprzez całe życie”, realizowany jest od 2007 roku, a zakończenieprzewidziane jest na 2013.

comenius

Aktualnie nauczyciele mogą korzystaćze specjalnego pakietu Comenius, będącego częścią LLP. Jedną zopcji są specjalnego szkolenia, organizowane w placówkachoświatowych, na których nauczyciele mogą zapoznać się znajlepszymi metodami nauczania. Dodatkowo odbywają się takżewymiany międzyszkolne obejmujący tereny całej UE. W ich trakcie,zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają możliwość zapoznaniasię z formami edukacji za granicą oraz z odmienną kulturą iobyczajami.

Program Comenius zaliczany jest dobardzo popularnych i efektywnych inicjatyw unijnych. Skorzystało zniego wiele szkół w Polce i w Europie. Rozwój edukacji na starymkontynencie należy do głównych założeń polityki UniiEuropejskiej, dlatego spora część środków przeznaczana jestwłaśnie na te cele. Pogram typu Comenius aktywizuje nauczycieli dodoskonalenia zawodowego, a co za tym idzie, przyczynia się dolepszego nauczania na wszystkich etapach szkolnictwa.