eTwinning - opis programu

Program eTwinning (z ang. „twin”-bliźniak) jest częścią programu unijnego, któremu patronujeKomisja Europejska. Ma on za zadanie pomóc w realizacji szkolnychprojektów przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT).

ETwinning wprowadzono do edukacjieuropejskiej w 2004 roku. Funkcjonuje on na zasadzie łączenia iwspółpracy bliźniaczych szkół w Europie dzięki pośrednictwumediów elektronicznych i promowaniu szkolenia nauczycieli. Projektpodejmuje się przy udziale minimum dwóch partnerskich krajów, nazasadzie idei e-bliźniactwa.

W ramach tego programu wieleeuropejskich szkół (także polskich) bierze udział w projekciełączenia szkół ze wszystkich unijnych krajów w jedną wielką"rodzinę". Edukacyjny program eTwinning promuje zatemwspółpracę szkół w Europie.

Do wspólnego działania wykorzystywanyjest w dużej mierze internet. Jest on środkiem komunikacji, którypozwala na korzystanie z bardzo prostych programów (jak pocztamailowa) i tych trudniejszych (np. Systemy Zarządzania Nauką).ETwinning umożliwia nauczycielom uzyskanie wirtualnej przestrzenioraz organizacyjnego wsparcia w partnerskich placówkach w innychkrajach europejskich. W ten sposób następuje wymiana informacjioraz materiałów do nauki.

Dzięki programowi eTwinnig możnatakże poznać inne kraje, kultury, obyczaje czy tradycje. W tensposób młodzież uczy się tolerancji wobec inności, a takżezdobywa wiadomości o mieszkańcach Europy. Ten nowoczesny rodzajwspółpracy motywuje uczniów do nauki oraz otwarcia się na Europę.Pozwala na dzielenie wspólnych zainteresowań i rozwoju na poziomieintelektualnym oraz emocjonalnym. Rodzi zrozumienie międzymłodymi ludźmi. Otwiera także drzwi do edukacji przyszłości- międzynarodowej, zintegrowanej i jednakowej dla wszystkich.

W programie edukacyjnym eTwinningtechnika i język stają się środkami nie tylko do nauki, ale takżedo rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego. Partnerstwo szkolnezjednoczone w ramach Unii Europejskiej przygotowuje młodych ludzi dożycia w wielokulturowej, wielojęzycznej wspólnocie.

etwinning

W programie eTwinning mogą wziąćudział uczniowie (wraz z opiekunem), nauczyciele wszystkichprzedmiotów, dyrektorzy szkół, bibliotekarze szkolni oraz innipracownicy placówek edukacji (z przedszkoli, szkół podstawowych,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Przedział wiekowy uczniówto 3-19 lat.

Polskie szkoły mogą nawiązaćwspółpracę ze szkołami 27 państw Unii Europejskiej, a takżeChorwacją, Islandią, Szwajcarią, Norwegią, Turcją i RepublikąMacedonii.

Przykładowymi projektami eTwinning są:

* Tygodniowy bądź miesięcznyprojekt zajmujący się jednym konkretnym tematem nauczania.

* Trzymiesięczny projekt, podczasktórego uczniowie mogą nauczyć się np. tworzenia stroninternetowych czy przedstawiania informacji w języku obcym.

* Całoroczny projekt dotyczącynp. historii Europy, sztuki, matematyki i będący częściąprogramu nauczania.

* Wieloletni projekt, zakładającywspółpracę z jednym bądź wieloma partnerami w edukacji.

Narzędzia wykorzystywane wprojektach programu edukacyjnego eTwinning cechują sięwykorzystaniem komputerów, internetu, aparatów cyfrowych, kamer,nowoczesnego oprogramowania; udoskonalaniem komunikacji za pomocąjęzyków obcych; zastosowaniem różnorodnych form aktywności oraznauką przez zabawę.

Formy doskonaleniakwalifikacji nauczycieli w ramach programu eTwinning tom.in. warsztaty europejskie, konferencje promocyjne, szkoleniaregionalne, kurs eLearning, seminaria kontaktowe czy e-Ferie.

PrzedstawicieleeTwinningu w poszczególnych województwach to koordynatorzy ipromotorzy regionalni, ambasadorzy i trenerzy kursu.

Aby wziąć udział w programieeTwinning, szkoła musi się zarejestrować w portaluwww.etwinning.net. Placówka wpisuje wówczas do bazy szkół swojezainteresowania oraz wstępną propozycję współpracy. Następnieszuka partnerów do wspólnego działania edukacyjnego i uzgadnia znimi szczegółowe etapy pracy. Potem partnerstwo należyzarejestrować. W następnej kolejności musi ono zostaćzaaprobowane przez agencje narodowe programu eTwinning znajdującesię w krajach obu partnerów. Żadna ze szkół nie otrzymujedodatkowych funduszy na sprzęt czy wynagrodzenia dla nauczycieli.