Grundtvig - opis programu

Program Grundtvig jest częścią Socratesa I, Socratesa II oraz Lifelong Learning Programme. Dotyczy on kształcenia osób dorosłych i realizuje się go ze środków Unii Europejskiej.

Początkowo nosił nazwę „Kształcenie Dorosłych” (aż do 1999 roku).

Obecna nazwa tego programu wzięła się od żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku duńskiego filozofa, założyciela uniwersytetu ludowego dla chłopskiej młodzieży - Nicolaia Grundtviga.

Program Grundtvig miał za zadanie propagowanie wiedzy na temat tradycji, kultury oraz języków państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem było również szerzenie wiedzy na temat historii i funkcjonowaniu Unii.

Dziś Grundtvig opiera się głównie na wymianie informacji między placówkami prowadzącymi edukację dla dorosłych.

Jest on podzielony na cztery sekcje:

- Grundtvig 1, opierający się na międzynarodowych projektach wymiany oraz projektach dotyczących opracowania kursów szkoleniowych i upowszechniania efektów projektów Grundtvig.

- Grundtvig 2, obejmujący projekty partnerskie na rzecz kształcenia dorosłych osób.

- Grundtvig 3, zajmujący się zagranicznymi wyjazdami szkoleniowymi dla kadry placówek kształcenia dorosłych.

- Grundtvig 4, odpowiedzialny za seminaria tematyczne i sieci Grundtvig.

Program Grundtvig jest skierowany do:

  • szkół wyższych;

  • dorosłych słuchaczy (osób uczestniczących w kształceniu dorosłych);

  • organizacji non-profit bądź pozarządowych;

  • ośrodków badawczych zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;

  • instytucji lub organizacji (oraz ich nauczycieli, personelu) zajmujących się kształceniem dorosłych osób;

  • stowarzyszeń związanych z kształceniem dorosłych;

  • podmiotów świadczących usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego w ramach uczenia się przez całe życie;

  • osób, podmiotów odpowiedzialnych za strategie, systemy kształcenia dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Najważniejszymi celami programu Grundtvig są:

* rozwój oferty edukacyjnej dla dorosłych oparty o współpracę europejską

* poprawa jakości edukacji dla osób dorosłych

* wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii uczenia, usług, praktyk i treści w zakresie uczenia się przez całe życie

* mobilność kadry oraz słuchaczy, oparta głównie na wymianie międzynarodowej

* zorganizowanie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dla osób dorosłych

* podejmowanie wyzwań edukacyjnych związanych ze starzeniem się populacji w Europie

* poprawa metod dydaktycznych i organizacji kształcenia skierowanych dla dorosłych

* pomoc oferowana osobom dorosłym, które chcą podnieść swoją wiedzę i kwalifikacje

* ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk dotyczących kształcenia dorosłych

Działania w ramach Grundtvigu oparte są na mobilności osób (uczestniczenie w szkoleniach, wymianie kadry nauczycielskiej, asystenturze, warsztatach, partnerstwach na rzecz kształcenia oraz wolontariatu dorosłych w ramach Inicjatywy Grundtviga), partnerstwie, wielostronnych projektach (mających na celu poprawę systemów szkolenia dorosłych dzięki rozwojowi, transferowi innowacji, a także praktyk), sieci ekspertów i organizacji (udzielających wsparcia merytorycznego w kwestii partnerstw i projektów, wspierających rozwój w zakresie kształcenia dorosłych, rozpowszechniających innowacje i praktyki).

W programie Grundtvig uczestniczy: 27 państw z Unii Europejskiej, Chorwacja, Szwajcaria, Turcja, Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić chęć uczestnictwa w nim poprzez swoją instytucję i wysłać zgłoszenie do Narodowej Agencji. Jeśli chodzi o projekty wielostronne, Sieci i Działania towarzyszące, to należy je zgłaszać do Agencji Wykonawczej.