Leonardo da Vinci - opis programu

Unia Europejska intensywnie działa na rzecz zwiększania szans młodzieży na rynku pracy. Dlatego też wdrażane są w różnych okresach kolejne programu finansowe, umożliwiające zdobycie niezbędnych umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Do takich projektów zaliczyć można program Leonardo da Vinci. Inicjatywa wspierająca edukację we wszystkich krajach członkowskich, w pełni finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej. Nazwa programu została nadana na cześć wybitnego artysty i wynalazcy, Leonarda da Vinci, który tworzył w XVI wieki.

Program Leonardo da Vinci w 2007 roku wszedł w skład większego przedsięwzięcia, jakim jest Lifelong Learning Programme. Wcześniej da Vinci realizowany był w dwóch etapach. Najpierw w latach 1995-1999, a drugi raz w okresie 2000-2006. Aktualnie trwa trzecia edycja programu, której zakończenie przewidziano na rok 2013. Mimo, że Leonardo da Vinci nie jest już samodzielnym programem, a częścią LLP, nadal funkcjonuje w oparciu o te same zasady. Jego priorytetem jest wyszkolenie obywateli Unii, co pozwoliłoby na spadek bezrobocia w krajach o jego wysokim współczynniku oraz przyczyniło się do wzrostu gospodarczego w Europie.

Jednakże najważniejszym celem Leonardo da Vinci jest promowania i rozwijanie różnych metod kształcenia. Poza tym pogram wspiera przedsiębiorstwa i placówki oświatowe, organizując specjalistyczne szkolenia dla pracowników i uczniów, m.in. w kwestii znajomości języków obcych i obsługi komputera. Jego zadaniem jest również zwiększenie dostępności do punktów, które umożliwiają zdobycie nowych zdolności, potrzebnych w życiu zawodowym. Uczniowie natomiast za pośrednictwem da Vinci mają możliwość skorzystania z wymiany międzyszkolnej, by zapoznać się z tamtejszym warunkami edukacyjnymi oraz kulturą.

Z programu Leonardo da Vinci korzystać mogą państwa UE oraz kraje zaprzyjaźnione ze Wspólnotą. W ten sposób zasięg projektu obejmuje niemalże cały kontynent. Program bezpośrednio zaangażowani są doradcy zawodowi, instytuty badawcze, prywatne korporacje szkoły oraz organizacje regionalne.