Młodzież w Działaniu

Program „Młodzież w działaniu” jest inicjatywą Unii Europejskiej, powołaną do życia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 15 listopada 2006 roku. Jej głównym, podstawowym celem jest finansowe wspieranie przedsięwzięć, które rozwijają i aktywizują młodych ludzi oraz pozwalają im nabyć nowe umiejętności. Oprócz tego program dąży także do realizacji celów długoterminowych, takich jak: przezwyciężanie społecznych barier, uprzedzeń i stereotypów, obecnych wśród młodych ludzi, wykształcanie u młodzieży poczucia ogólnoludzkiej solidarności i tolerancji, zachęcanie do aktywności obywatelskiej, promowanie obywatelstwa europejskiego oraz wspieranie mobilności młodzieży.

Zasady działania programu oparte są na fundamentach poprzednich inicjatyw – Młodzież dla Europy (1989-1999), Wolontariat Europejski (1996-1999) oraz Młodzież (2000-2006). Za jego realizację w Polsce odpowiedzialna jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, nadzorowana przez Komisję Europejską.

Program „Młodzież w działaniu” zaplanowany został na siedem lat (2007-2013). Jego łączny budżet w tym okresie wynosi 885 milionów euro.

Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, może finansować tylko te projekty, których wnioskodawcy posiadają osobowość prawną oraz grupy nieformalne, którym osobowość prawna zostanie użyczona.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania są ogłaszane zwykle około 6-8 tygodni po terminie złożenia wniosku.

Wnioski można składać w pięciu ustalonych terminach w ciągu roku, które pociągają za sobą także obowiązek rozpoczęcia realizacji finansowanych projektów w określonym terminie:

- Realizacja projektów złożonych do 1 lutego musi się rozpocząć w okresie 1 maja – 30 września

- Realizacja projektów złożonych do 1 kwietnia musi się rozpocząć w okresie 1 lipca – 30 listopada

- Realizacja projektów złożonych do 1 czerwca musi się rozpocząć w okresie 1 września – 31 stycznia

- Realizacja projektów złożonych do 1 września musi się rozpocząć w okresie 1 grudnia – 30 kwietnia

- Realizacja projektów złożonych do 1 listopada musi się rozpocząć w okresie 1 lutego – 30 czerwca

Wnioskodawcami mogą być:

- Organizacje typu non profit

- Lokalne, regionalne instytucje publiczne

- Nieformalne grupy młodzieży

- Organizacje zajmujące się problematyką i działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim (ENGO), które mają organizacje członkowskie w co najmniej 8 krajach programu

- Organizacje komercyjne będące organizatorem imprezy młodzieżowej, sportowej lub kulturalnej (np. szkoła prywatna)

- Międzynarodowe organizacje rządowe typu non profit

Do udziału w projektach uprawnieni są młodzi ludzie (od 13 do 30 roku życia).

Kraje programu: wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz Turcja, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Kraje partnerskie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Federacja Rosyjska, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Algiera, Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja.

Uczestnicy i organizacje z krajów programu mogą brać udział w programie w ramach wszystkich akcji.

Uczestnicy i organizacje z krajów partnerskich mogą brać udział w programie w ramach dwóch akcji: „Wolontariat Studencki” i „Młodzież w Świecie”.

Program „Młodzież w działaniu” podzielony został na pięć akcji wraz z wyodrębnionymi podakcjami:

1.

Młodzież dla Europy – akcja ta promuje budowanie poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa, rozwijanie pasji, poprzez uczestnictwo w inicjatywach grup młodzieżowych i projektach, poświęconych problemowi demokracji.

1.1. Wymiany Młodzieżowe

1.2. Inicjatywy Młodzieżowe

    1. Młodzież w Demokracji

2.

Wolontariat Europejski – akcja ta przeznaczona jest dla uczestników, chętnych do, opartej na wolontariacie, pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu oraz Krajach Partnerskich.

3.

Młodzież w Świecie – akcja ta wspiera współpracę między młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Umożliwia ona realizację wymian młodzieżowych, które dają młodym ludziom szansę na poznanie kultury innych krajów.

3.1. Wymiany młodzieży

    1. Szkolenie i tworzenie sieci

4.

Systemy Wsparcia Młodzieży – akcja ta wspiera promocję dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, kompetencji oraz współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą w Europie.

    1. Szkolenie i Tworzenie Sieci

5.

Wsparcie Europejskiej Współpracy w Zakresie Problematyki i Działań Młodzieżowych – akcja ta przeznaczona jest dla młodych ludzi, chcących realizować projekty, wspierające dialog między młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie europejskiej polityki młodzieżowej.

5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

Każdy uczestnik programu „Młodzież w działaniu” w ramach Akcji 1.1., Akcji 1.2., Akcji 3.1. (Wymiana młodzieży i Kursy szkoleniowe) Akcji 2. i Akcji 4.3. (Kursy szkoleniowe) ma prawo otrzymać dokument potwierdzający umiejętności zdobyte w czasie realizacji projektu – certyfikat Youthpass. Youthpass stanowi gwarancję Komisji Europejskiej, że uczestnictwo w Programie zostanie uznane za doświadczenie edukacyjne oraz za okres kształcenia pozaformalnego i kształcenia nieformalnego.