Praca jako pilot wycieczek lub rezydent

Praca rezydenta lub pilota wycieczekwydaje się być doskonałym sposobem na połączenie przyjemnego zpożytecznym. Coraz częściej staje się ona, w szczególności dlamłodych ludzi, formą spędzania wakacji za granicą.

Zarówno rezydent, jak i pilotwycieczek to profesje o niewielkiej tradycji, powstałe przedzaledwie kilkudziesięcioma laty. Chociaż ich kompetencje są dosiebie podobne, stanowisko rezydenta jest znacznie bardziejprestiżowe i lepiej wynagradzane. Oba te zawody wiążą się zdługimi nieobecnościami w domu, przez co niewiele osób wybiera jejako rozwiązanie długoterminowe.

Rezydent, jako przedstawiciel biurapodróży, przebywa czasowo za granicą, najczęściej przez okresjednego sezonu (pół roku). Należące do niego zadania stanowiąpołączenie obowiązków pilota, przewodnika i organizatora. Zajmujesię on więc wszelkimi sprawami formalnymi, związanymi z przyjęciemturystów – rezerwacjami, upoważnieniami, ubezpieczeniem, opiekązdrowotną, planowaniem i organizacją zwiedzania, wynajęciemprzewodników, zapewnianiem atrakcjami dla turystów, etc. Dba okomfort i zadowolenie turystów, w razie problemów, przyjmuje skargii sugestie i zajmuje się rozwiązywaniem wszelkich spornych kwestii.Oprócz tego rezydent niekiedy przejmuje rolę przewodnika.

pilot wycieczek

Aby zostać rezydentem, musisz:

- posiadać doświadczenie w branżyturystycznej (pilota wycieczek, przewodnika, organizatora obsługiturystycznej) – nie wszędzie jest to jednak wymagane

- zdać egzamin dla pilotów i przejść,poprzedzający go, trzymiesięczny kurs z zakresu historii, historiisztuki i kultury oraz wiedzy o krajach, do których będziesz jeździł

- być pełnoletni

- ukończyć szkołę średnią

- nie być karanym za przestępstwaumyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadańprzewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

- posiadać zaświadczenie o staniezdrowia, umożliwiającym tę pracę

- zdać egzamin z języka obcego (niedotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiówfilologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub,ewentualnie, świadectwo ukończenia szkoły z językiem obcym zagranicą)

Rezydent nie pokrywa ze swojej pensjikosztów utrzymania się za granicą. Otrzymuje on służbowemieszkanie i samochód. Zaprzyjaźnione hotele zapewniają munatomiast posiłki. Rezydent zarabia od 600 do 1000 euro miesięcznie.Dostaje on także dodatkowo prowizje od sprzedaży wycieczek czywynajmu samochodów przez turystów (z wypożyczalni, które łączyz biurem turystycznym odpowiednia umowa).

Pilot wycieczek zajmuje się z regułyoprowadzaniem grup turystycznych. Organizuje on także przejazd ipobyt turystów w danym miejscu, dba o prawidłowy przebieg programu.

Aby zostać pilotem wycieczek , musisz:

- być pełnoletni

- ukończyć szkołę średnią

- posiadać zaświadczenie o staniezdrowia, umożliwiającym tę pracę

- nie być karanym za przestępstwaumyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadańprzewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

- zdać egzamin dla pilotów i przejść,poprzedzający go, trzymiesięczny kurs z zakresu historii, historiisztuki i kultury oraz wiedzy o krajach, do których będziesz jeździł

- zdać egzamin językowy (nie dotyczyosób posiadających dyplom ukończenia studiów filologicznych,nauczycielskiego kolegium języków obcych lub, ewentualnie,świadectwo ukończenia szkoły z językiem obcym za granicą)

Pilot wycieczek otrzymuje wynagrodzenieza dzień imprezy. Według średniej krajowej jest to około 150zł.W wielu biurach stawka waha się jednak między 300 a 400zł. Wyższezarobki zdarzają się rzadko.

W obu zawodach wymagane jestpotwierdzenie przejścia kursu i zdania egzaminu na pilota wycieczek.

Kursy na pilotów wycieczek obejmują120 godzin zajęć i 3 dni zajęć praktycznych (wycieczka krajowalub zagraniczna z przynajmniej jednym noclegiem). Kurs obejmujezagadnienia z zakresu:

- geografii turystycznej Polski iświata

- historii kultury i sztuki

- pracy z grupą

- przemysłu turystycznego w Polsce ina świecie

- obsługą ruchu turystycznego

- przepisów prawnych i ubezpieczeńturystycznych

Kurs kończy się egzaminem,składającym się z części teoretycznej (pisemnej i ustnej) ipraktycznej.

Na część pisemną składa się30-pytaniowy test, na rozwiązanie którego kandydat ma 45 minut. Doczęści ustnej dopuszczane są osoby, które zaliczyły częśćpisemną (uzyskały co najmniej 40/60 punktów). Część ustnapolega na odpowiedzeniu na trzy pytania, znajdujące się wwylosowanym przez kandydata zestawie.

Do części praktycznej przystępująosoby, które zdały część teoretyczną. Egzamin praktyczny trwajeden dzień i składa się z trzech zadań.

Egzamin językowy polega narozwiązaniu, w ciągu 90 minut, testu, składającego się z 30pytań (z zakresu rozumienia sformułowań handlowych, urzędowych ikrajoznawczych) oraz ustnej odpowiedzi na trzy wylosowane pytania(potwierdzającej umiejętność płynnego porozumiewania się wjęzyku obcym).

Wszyscy zainteresowani stałą pracą wbranży turystycznej powinni zadbać o pełniejsze wykształcenie nakierunku – turystyka i rekreacja. Studenci tego kierunku poznająnie tylko geografię, krajoznawstwo i metody organizacji turystyki,ale także podstawy zarządzania, marketingu i ekonomiki. Ponadtouczestniczą oni w licznych zajęciach praktycznych. Takieprzygotowanie czyni ich pożądanymi pracownikami na stanowiskachpilotów wycieczek i rezydentów oraz umożliwia im pięcie sięwyżej po zawodowej drabinie.