Program Erasmus

Program Erasmus został powołany 15 czerwca 1987 roku przez Komisję Europejską i obejmuje tylko szkolnictwo wyższe. Finansuje on wyjazdy żaków na studia w innym kraju wchodzącym w skład Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ich kandydatów. Wszystkie te państwa wspólnie opracowują programy nauczania, a także wymiany kadry akademickiej. Czas, na który można wyjechać to maksymalnie 1 rok.

Nazwa tego programu wzięła się od Erazma z Rotterdamu, czyli jednego z czołowych humanistów odrodzenia, holenderskiego pedagoga i filozofa. Jako człowiek renesansu kształcił się on w wielu ośrodkach akademickich w różnych europejskich krajach.

Historia programu Erasmus sięga 1987 roku. Jego zasięg oraz cele poszerzały się w kolejnych latach działalności. Jednak idea pozostała ta sama- rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Stał się on najbardziej znanym i największym wspólnotowym programem europejskich szkół wyższych. W 1995 roku Erasmus został włączony programu współpracy krajów Europy w dziedzinie edukacji - Socrates. Dziś jest on częścią nowego programu – „Uczenie się przez całe życie”.

Wszystkie uczelnie uczestniczące w międzynarodowych wymianach studenckich zaakceptowały Europejski System Transferu Punktów, który umożliwia wzajemną akceptację egzaminów oraz zaliczeń. System ten był realizowany w latach 1987-1994. Następnie zastąpiono go programem Socrates (1995-1999), a potem przez- Socratesem II (2000-2007).

Z Erasmusa mogą korzystać studenci oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni. Muszą oni spełniać kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostać zakwalifikowani przez uczelnię macierzystą na studia za granicą na partnerskiej uczelni w Europie. Obie uczelnie są zobowiązane do posiadania „Karty Uczelni Erasmusa”, nadanej im przez Komisję Europejską.

Polska uczestniczy w programie Erasmus od 1998 roku. W roku akademickim 2009/10 został pobity nowy rekord w liczebności polskich studentów, uczestniczących w programie Erasmus. Ponad 213 tys. osób otrzymało stypendia na wyjazdy studenckie. Najchętniej wyjeżdżano na uczelnie do Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Procedury ubiegania się o europejskie stypendium ustalane są indywidualnie przez daną uczelnię. Wszelkich informacji dotyczących międzynarodowych wymian studenckich powinno szukać się w jednostkach wybranej przez siebie szkoły. To ona organizuje nabór kandydatów na wyjazdy, podaje informacje na temat praktycznej strony wyjazdów i wypłaca stypendia. Rekrutację na wyjazd na studia w ramach Erasmusa przeprowadza dana uczelnia macierzysta bądź jej konkretny, wybrany przez nas wydział. Zasady ubiegania się o studia za granicą umieszczane są zazwyczaj na stronie internetowej szkoły.

Należy pamiętać, iż można wyjechać tylko do uczelni partnerskiej współpracującej z naszym wydziałem. Listę takich szkół również znajdziemy na stronie internetowej. Następnie składa się potrzebne dokumenty i zgłasza na rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy przejdzie się pomyślnie rekrutację, trzeba następnie przestrzegać wskazówek udzielonych przez koordynatora uczelnianego lub wydziałowego.

Nabór na wyjazdy studenckie odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Rekrutacje ogłaszane są najczęściej na wiosnę, lecz dokładny termin ustala dana uczelnia. Najlepiej skontaktować się z jednostką uczelnianą, zajmującą się programem Erasmus już na początku roku akademickiego. Tam podadzą nam konkretne informacje o terminie naboru i formach oceny kandydatów. Podstawowymi kryteriami, ustalonymi w zasadach programu Erasmus są wyniki w nauce, czyli średnia ocen oraz znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą. Uczelnia może przyjąć też dodatkowe, wybrane przez siebie kryteria, np. osiągnięcia naukowe. Szczegółowych zasad rekrutacji należy szukać na stronie internetowej wybranej uczelni lub uczelnianego czy wydziałowego koordynatora Erasmusa.

Program Erasmus uważany jest za jeden z największych sukcesów Unii Europejskiej. Staje się on coraz bardziej popularny i być może w przyszłości UE zwiększy jego dofinansowanie. Studia bądź praktyki za granicą dają nowe, lepsze możliwości na rynku pracy, pozwalają na większy rozwój osobisty i oferują poznanie innych kultur.