Wolontariat Europejski

Wolontariat EuropejskiWolontariat Europejski, czyli programEVS - European Voluntary Service umożliwia różnym organizacjomwysyłanie młodych osób (w wieku od 18 do 30 lat ) jakowolontariuszy do pomocy przy projektach zagranicznych (ekologicznych,kulturalnych, socjalnych). Dzięki niemu na terenie kraju (winstytucjach lub organizacjach non-profit) przebywają takżewolontariusze z innych krajów europejskich w ramach wymianymiędzynarodowej.

EVS jest drugą akcją organizowanąprzez Program MŁODZIEŻ. Adresowany jest do osób w wieku 18-30,które chcą realizować rozmaite projekty w Europie i nie tylko. Wszczególnych wypadkach możliwe jest wzięcie udziału w programiemłodzieży w wieku 16 - 17 lat. Wolontariusze nie otrzymują żadnegowynagrodzenia. Mają jednakże zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie,indywidualną opiekę, a także drobne kieszonkowe. Program MŁODZIEŻpokrywa koszty niezbędnych szkoleń (m.in. podstawowego kursujęzykowego), ubezpieczeń oraz podróży.

Projekt EVS pozwala młodymwolontariuszom na wykorzystanie własnych umiejętności, zdobyciedoświadczeń w nowych dziedzinach, rozwinięcie zainteresowań,poznanie języków obcych i odmiennych kultur. Na koniec wolontariatuEuropejskiego otrzymuje się certyfikat EU zaświadczający ouczestnictwie w projekcie.

Aby wziąć udział w EVS, co najmniejjeden z krajów programu (goszczący bądź wysyłający) musi być wUnii Europejskiej. Realizacja EVS jest możliwa w krajach UE, Turcji,Islandii, Liechtensteinie, Norwegii oraz w państwach sąsiadujących- Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Macedonii, Serbii,Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji,Ukrainie lub też innych krajach partnerskich na świecie np. AmeryceŁacińskiej, Karaibach, Azji, Oceanii.

Wolontariusz projektu EVS musi byćobywatelem jednego z krajów objętych tym programem bądź teżlegalnie przebywać na jego terenie.

Okres przebywania wolontariuszy zagranicą trwa od 2 do 12 miesięcy. Uczestnicy EVS pomagająnieodpłatnie przy realizacji różnych projektów, które mają nacelu rozwinięcie lokalnych społeczności. Biorą udział wzajęciach z dziećmi, młodzieżą czy też starszymi osobami,zapobiegają rasizmowi oraz narkomanii, podnoszą świadomośćeuropejską. Działania wolontariuszy nie są wykonywane w ramachzastępstwa czyjegoś etatu oraz nie przynoszą zysku.

Koszty Wolontariatu Europejskiego sąniewielkie, gdyż Unia Europejska pokrywa niemal wszystkie wydatki.

Priorytet mają projekty z udziałemmłodzieży niepełnosprawnej, niemającej możliwości kontynuowanianauki bądź zdobycia pracy, pochodzącej z ubogich środowisk lubdotkniętych bezrobociem oraz patologiami.

W jaki sposób można zostaćwolontariuszem EVS?

W pierwszej kolejności należy sięzapoznać z internetową bazą danych, na której można znaleźćorganizacje oraz opisy projektów dla wolontariuszy z zagranicy.Następnie trzeba odnaleźć Organizację Wysyłającą (np.Chrześcijańska Służba Charytatywna) i wysłać do niej drogąmailową swoje CV, list motywacyjny. Jeśli zostanie się wybranymprzez Organizację, to konieczne jest wysłanie odpowiedniego wnioskudo Narodowej Agencji. Decyzja o finansowaniu wyjazdów wolontariuszypodejmowana jest przez polskie Komitety Selekcyjne Programu MŁODZIEŻoraz w kraju, do którego chce się jechać. W chwilizakwalifikowania do wyjazdu należy się do niego przygotować, m.in.odbyć szkolenie międzykulturowe organizowane przez NarodowąAgencję, wyrobić paszport, wizę oraz podpisać umowę.

Po powrocie z projektu EVS otrzymujesię certyfikat Komisji Europejskiej, który potwierdza udział wWolontariacie Europejskim.

Podczas wolontariatu nie możnapodejmować ani studiów, ani pracy w goszczącym nas kraju.

Uczestnik projektu EVS pracuje 30-35 htygodniowo. Ma on prawo do kursu językowego oraz do dwóchnastępujących po sobie dni wolnych w ciągu tygodnia, a także dodwóch dni wakacji w przeciągu każdego miesiąca wolontariatu.

Finansowany przez Unię Europejską EVSdaje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Praca społeczna w innym europejskimkraju może przysłużyć się rozwojowi ekonomicznemu i społecznemuEuropy, a także zwiększyć mobilność Europejczyków.

Celem programu EVS jest rozwijaniesolidarności, propagowanie tolerancji między młodymi ludźmi ipromowanie obywatelstwa Europejskiego. Poprzez wolontariat UE wspieraprojekty ekologiczne, kulturalne oraz socjalne.